คลังเก็บหมวดหมู่: สถาปนิก

5 ขั้นตอนการให้บริการวิชาชีพของสถาปนิก นำขั้นตอนการให้บริการ

5 ขั้นตอนการให้บริการวิชาชีพของสถาปนิก
5 ขั้นตอนการให้บริการวิชาชีพของสถาปนิก

5 ขั้นตอนการให้บริการวิชาชีพของสถาปนิก นำขั้นตอนการให้บริการส่วนหนึ่งในกระบวนการทำงานสำหรับใครที่กำลังสงสัยกันว่าสถาปนิก

1. การออกแบบร่างขั้นต้น

สถาปนิกจะนำแนวความคิดในการออกแบบ และผังพื้นที่ในการใช้สอย ที่ได้ผ่านการอนุมัติพูดคุยกับลูกค้าแล้ว มาพัฒนาเป็นแบบร่างง่ายๆ เพี่อให้ลุกค้าเกิดจินตภาพ หรือนึกภาพตามได้ว่างานออกแบบทั้งหมดจะออกมาเป็นอย่างไร โดยสถาปนิกจะนำเสนอเป็นภาพ Sketch, Perspective หรือ Model  ตามความเหมาะสมของแต่ละงาน

2. Design Development

คือการพัฒนาแบบร่าง ไปสู่ขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด หลังจากจบงานส่วนที่เป็นช่วงนำเสนอ Concept Design เราจะได้แบบร่างออกมาในส่วนของ Production ซึ่งโดยปกติแล้วจะประกอบไปด้วย La-out plan และ Floor Plan คือผังแบบแปลนที่เห็นฟังค์ชั่นการใช้งานต่างๆ รวมไปถึงระยะ และวัสดุของบ้าน และงานระบบเบื้องต้น, Section รูปตัดของบ้านที่จะแสดงให้เห็นถึงระยะในแนวดิ่งของบ้าน,  Elevation รูปด้านที่แสดงให้เห็นถึงรูปทรงหน้าตาของอาคาร ทั้งระยะและวัสดุ รวมไปถึงการเกิดแสงเงาของอาคาร Perspective เป็นภาพ 3 มิติ ที่ใช้อธิภายแบบในมุมมองต่างๆ

3. การทำแบบก่อสร้าง

หลังจากสรุปแบบร่างกันไปแล้วนั้น ผู้ออกแบบก็จะนำรายละเอียดของแบบในช่วง Design Develop มาทำให้เป็นแบบขออนุญาตก่อสร้าง  โดยเนื้อหาของแบบขออนุญาตก่อสร้างนั้น  จดทำเพื่อแจ้งให้กับทางหน่วยงานราชการเข้าใจว่า บ้านหลังนี้มีโครงสร้างที่แข็งแรงปลอดภัย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อละแวกข้างเคียง และ ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเอง  รวมถึงไม่เป็นที่รบกวน หรือลิดรอนสิทธิของผู้อื่น และสาธารณะประโยชน์

4. Bidding and Negotiation การประมูลและเจรจาต่อรอง

เป็นขั้นตอนจัดทำแบบเพื่อการประมูลงานก่อสร้าง หรือชี้แจงราคาการก่อสร้าง  ข้อนี้สำคัญมาก!  เพราะเป็นประโยชนสำหรับเจ้าของบ้านที่จะใช้ประเมินภาพรวมการทำงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง   โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง คือ

  1. TOR (Term of reference) ข้อกำหนด และข้อตกลงสำหรับผู้รับเหมาที่จะบอกขอบเขตการทำงาน ระยะเวลาการทำงาน ขั้นตอนและสัญญาต่างๆ
  2. แบบก่อสร้างพร้อมรายการประกอบแบบ แบบก่อสร้างทั้งหมด ที่ประกอบในการทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร   “รายการประกอบ หมายถึง ข้อความและรายละเอียดที่กำหนด เพื่อควบคุมคุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์
  3. BOQ ประเมินราคาจากผู้ออกแบบ เป็นใบแสดงรายการวัสดุและค่าใช้จ่าย ซึ่งออกโดยผู้ออกแบบบ้านหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยจะแสดงรายละเอียดหมวดหมู่งานที่ต้องทำในโครงการก่อสร้างว่าจะใช้วัสดุอะไร ปริมาณเท่าไรราคากี่บาท และค่าแรงในการจัดการวัสดุนั้น ๆ มีราคาเท่าไร

5. การบริหารงานก่อสร้าง

ในช่วงงานก่อสร้างเรากำหนดไว้ชัดเจนใน TOR  ตั้งแต่แรกว่ากระบวน การก่อสร้างต่างๆต้องเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง แผนงานการเบิกจ่ายงวด และส่วนของ bank guarantee ผู้รับเหมาต้องดำเนินตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด   สิ่งสำคัญที่ผู้รับเหมาต้องทำก็คือ เอกสารรายงานการก่อสร้างต่างๆ มีวาระการประชุม รายงานการประชุม เอกสารอนุมัติวัสดุ ทั้งหมดนี้ต้องทำเป็น Daily report – weekly report – monthly report    ซึ่งในช่วงนี้สถาปนิกจะเข้าไปตรวจสอบ  ประชุม และประสานงานตามความซับซ่อนของงาน เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบ สถาปนิก

An idol in the heart of a person who exemplifies the inspiration.

An idol
An idol

An idol in the heart of a person who exemplifies the inspiration. Frank Gehry, the architect who created unique designs with a more sculptural style than architecture from deconstruction’s style. That made the shape of the building, there was a strange, distortion of the shape that was distorted and flowed Causing the audience to feel that the building is moving and powerful He was awarded a Pritzker Prize in 1989 and a number of other awards, including doctorate degrees from world-class universities such as: Yale University Harvard University Princeton University, etc.

The works that have created the reputation of Gehri’s most evident and revolutionary media and modern architectural style are: Guggenheim Museum Bilbao in Bilbao, Spain (Guggenheim Museum Bilbao) The building is made of steel frame. The building wrap covering the building is made of titanium. Which when reflected light will see different colors according to different periods It is an architectural project with a complex design. Is the spark of new ideas Which influences the flow of design concepts It can be said that Gehri is the one who made the modern architecture revolution and change from the original. There are also other works Of Gehri, who is best known as Walt Disney Concert Hall (Los Angeles) And Dancing House in Prague Czech Republic And the Weisman Art Museum of the University of Minisot  สถาปนิก

The role of the architect in the current construction project.

The role
The role

The role of the architect in the current construction project. In most ways The architect will enter experts in each field of construction.

The duties of architects in modern construction projects. In most ways The architect will enter into a contract with the owner of the project (Owner) acting as a professional service provider. Consulting on construction Through building design and construction documentation (architects), architects will have consultants who advise on complex techniques, ie engineers who will be experts in each field of construction.

Typically for medium sized projects These engineers will consist of Structural Engineer, Civil Engineer, Electrical Engineer, Plumbing Engineer, and Mechanical Engineer may also have other important consultants such as Interior Designer and Landscape Architect (Landscape Architect), etc.

All professionals work together as a team. Through the coordination of architects Which is the leader of the team (Team Leader) and contacts to coordinate between the team (Coordinator) because other advisors. No one will understand the overall picture of the project as the architect.

With a greater understanding of the project than other team members Make the architect the direct contact with the owner for the project. Professionals on other teams Who wants to contact the owner usually do so through the architect. Or in some cases, the architect will not allow other team members to Contact the owner directly. This will lead to confusion in the system of coordination and operations.

If these professionals enter into an employment contract with an architect Architects will have a position as the leader of the design team (Leader), but if these professionals contract directly with the owner. Architects will have a council as the coordinator. In most cases, architects will contract with these professionals in order to achieve quality control and direct the project, but in some cases architects may want to avoid contracting with these professionals. Especially if it is a very large project where the architect has a very high responsibility. There may be a risk of liability for damage. (Liability) is not worth the professional service that will be received. Architects will advise project owners to contract directly with those professionals.

On the other hand, the owner of the project (Owner) will enter into a contract with a contractor (Contractor) to complete the construction. According to the construction drawings (Construction Documents) and Model assembly list (Specification) that architects and assistant teams have designed.

Scope of work of the architect

Architects today have expanded the scope of professional practice in many ways. Specific aspects such as

1. Design

2. Project management work (Construction Management)

3. Building Energy Management

4.Lighting Design

5. Facility Management

6. Conservation work (Preservation)

7.Building Inspection and Standards สถาปนิก

What is the work of the architect? What are the duties and procedures?

What
What

What does an architect do? What are the duties and procedures? Those involved in design and construction planning are called. Architecture Be a person who understands building construction standards Understand the functional functions of that building Including materials that will be used as components of that building Architects need to be educated in architecture. And obtained a license to practice architecture To be able to work in the profession of architect

Professional Service Procedures of Architects

Architects will perform professional services following the following steps.

1. Preliminary design (Schematic Design)

2.Design development (DD)

3. Make a construction drawing (Construction Document)

4. Bidding and Negotiation

5. Construction management (Construction Administration)

In some projects there may be a team job. In which the owner made a contract with the construction team only one contract Which consists of Construction contractors, architects and other consultants Together as one By contracting directly, this is known as a design service build (Design Build).

 

Scope of work of the architect

At present, the scope of professional practice has been expanded in many ways. Specific aspects such as

1. Design

2. Project management work (Construction Management)

3. Building Energy Management

4.Lighting Design

5. Facility Management

6. Conservation work (Preservation)

7.Building Inspection and Standards สถาปนิก

Professional Service Procedures of Architects able work in the profession

Professional
Professional

Professional Service Procedures of Architects able work in the profession of architect Obtained a license to practice architecture.

1. Preliminary design (Schematic Design)

2.Design development (DD)

3. Make a construction drawing (Construction Document)

4. Bidding and Negotiation

5. Construction management (Construction Administration)

In some projects there may be a team job. In which the owner made a contract with the construction team only one contract Which consists of Construction contractors, architects and other consultants Together as one By contracting directly, this is known as a design service build (Design Build). สถาปนิก

ตกแต่งบ้านทั้งที จ้างสถาปนิก หรือ ออกแบบเองดีกว่า? เรื่องที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่

ตกแต่งบ้านทั้งที
ตกแต่งบ้านทั้งที

ตกแต่งบ้านทั้งที จ้างสถาปนิก หรือ ออกแบบเองดีกว่า? เรื่องที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ สำหรับคนที่ซื้อบ้านคือการตกแต่งภายใน แน่นอนว่าทุกคนมีบ้านในฝันที่อยากให้ตกแต่งสวยงามเหมือนกับบ้านตามนิตยสารที่เราเห็น แต่ด้วยเงื่อนไขหลักที่มีชื่อว่า “งบประมาณ” ทำให้บ้านในฝันของหลายๆคนนั้นอาจจะต้องลดความต้องการลงมาเท่าที่งบเอื้ออำนวยให้เป็นไปได้ อีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องเราจะตกแต่งเอาเองดีหรือจะจ้างสถาปนิกหรือ interior designer มาออกแบบดีนะ? แล้วขั้นตอนเป็นอย่างไร? ค่าออกแบบเท่าไหร่? หาจากไหน? เจอคำถามมากมากเข้าเลยท้อถอยกันไปก็มีหลายราย ดังนั้นในบทความนี้เราลองมาดูกันดีกว่าค่ะว่า ถ้าเราจะตกแต่งบ้านแล้วเนี่ย วิธีการคิดเงินค่าออกแบบ คิดกันอย่างไร เราสามารถประเมินงบประมาณส่วนค่าออกแบบเองได้หรือไม่ ก่อนอื่นเลย ไม่ว่าจะออกแบบเองหรือจะไปปรึกษานักออกแบบ นักออกแบบทุกคนมักจะมีคำถามว่า ในพื้นที่ที่เราจะตกแต่งนี้ เราทำอะไรบ้าง เรามีความต้องการใช้งานอะไรบ้าง ขั้นนี้เราจะต้องคิดก่อนว่าในชีวิตประจำวัน โดยทั่วไป ลักษณะนิสัย การใช้ชีวิตของเรา เรามักจะทำอะไรเป็นประจำ วิถีชีวิตนี้ จะเป็นตัวกำหนดเองว่า ภายในพื้นที่ที่เราจะออกแบบ ควรจะมีอะไรบ้าง เช่น ถ้าเราบอกว่าเราอยากได้โต๊ะทำงาน แน่นอนว่าขนาดโต๊ะทำงานของแต่ละคนย่อมไม่เท่ากัน โต๊ะทำงานของนักเรียน นักศึกษาอาจจะต้องการพื้นที่เก็บหนังสือมาก แต่โต๊ะทำงานของสถาปนิก วิศวกร อาจจะต้องการโต๊ะทำงานขนาดใหญ่ กางแบบดูได้ การที่เราสามารถลงรายละเอียดของแต่ละการใช้งานได้ สิ่งนี้จะเป็นตัวบอกลักษณะและขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ควรและจำเป็นภายในห้องให้เรา

จ้างสถาปนิก ผู้ออกแบบภายใน หรือ มัณฑนากร วิธีนี้มีค่าใช้จ่ายแต่เราก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าบ้านของเราจะสวยได้ดั่งใจฝัน เพราะทางสถาปนิกจะมีประสบการณ์ว่าจะต้องทำอย่างไร บ้านเราจะออกมาดูดี และจะมีการทำภาพจำลองบรรยากาศ หรือ ภาพ 3D ซึ่งศัพท์เฉพาะของสถาปนิกเรียกมันว่า “ตีบ” หรือ “Tive” ซึ่งเป็นคำย่อมาจาก Perspective แปลว่าภาพจำลองทัศนียภาพให้เราเห็นภาพก่อน นอกจากนั้นยังมีการเขียนแบบก่อสร้างและคุยกับผู้รับเหมาซึ่งจะลดความผิดพลาดในการก่อสร้างได้ ข้อแนะนำคือให้หาสถาปนิกที่มีประสบการณ์ การจ้างสถาปนิกเหมาะกับบ้านที่ต้องการงานออกแบบที่ค่อนข้างพิเศษ ถ้ามีงบประมาณที่จำกัดและไม่อยากตกแต่งอะไรมากมาย การตกแต่งบ้านด้วยตัวเองถึงแม้ว่าจะเสียเวลาสักหน่อยแต่ก็จะประหยัดกว่าค่ะ

ออกแบบเอง วิธีนี้ค่อนข้างประหยัด แต่ท่านเจ้าของบ้านต้องอาศัยการทำการบ้าน และ เก็บข้อมูลมากพอสมควร โดยการทำวิธีที่แนะนำไปคือ การกำหนดความต้องการ และ การวางแนวความคิด ซึ่งถ้าอยากเห็นภาพห้องก็อาจจะเอามาวาดๆให้ออกเป็น Sketch หรือ เอาไปจ้างคนทำภาพ 3D ราคาตกอยู่ภาพละ 3000 – 5000 บาท วิธีนี้เหมาะกับบ้านที่มีขนาดเล็ก เราไม่ต้องแต่งอะไรมากนัก ข้อแนะนำคือถ้าคิดไม่ออกว่าจะแต่งอย่างไรให้ไปเดินตามบ้านตัวอย่าง ร้านเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่มีการจัดห้องเป็นตัวอย่างมาให้ แล้วมาปรับใช้ในการออกแบบบ้านของตัวเอง สถาปนิก