คลังเก็บป้ายกำกับ: รับออกแบบบ้าน

ขั้นตอนการออกแบบ และเซ็นต์สัญญาการออกแบบ หากท่านต้องการ

ขั้นตอนการออกแบบ
ขั้นตอนการออกแบบ

ขั้นตอนการออกแบบ และเซ็นต์สัญญาการออกแบบ หากท่านต้องการ ท่านสามารถแจ้งวัตถุประสงค์หรือร่างแบบคร่าวๆได้เพื่อบริษัทจะดำเนินการทำแบบร่าง

ขั้นตอนการออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตย์ เบื้องต้นมีดังต่อไปนี้

1 งานขั้นวางแผนแนวทางการออกแบบ ( Programming Phaze )
ขั้นการให้คำปรึกษาและขอข้อมูลสำหรับการออกแบบของโครงการจากเจ้าของโครงการ เพื่อทำการสรุป ความต้องการขั้นต้น ของลูกค้า หรือ เจ้าของโครงการ

1.1 รับข้อมูล วัตถุประสงค์ และความต้องการของผู้ว่าจ้าง ข้อมูลที่จำเป็นต่อการขอคำปรึกษาจากนักออกแบบตกแต่งภายในได้แก่

1.1.1. ขนาด ที่ตั้งและรูปร่างของโครงการหรืออาคารที่จะทำการตกแต่ง
1.1.2. งบประมาณที่ได้ตั้งใจไว้
1.1.3. รูปแบบหรือ Style ที่ชอบเป็นพิเศษ
1.1.4. ความต้องการหรือประโยชน์ใช้สอยที่ต้องการจากพื้นที่นั้นๆ
1.1.5. ข้อจำกัดต่างๆ ในงานออกแบบ (ถ้ามี) และ
1.1.6. ของประดับใดหรือสีใดที่ชื่นชอบเป็นพิเศษ และต้องการให้มีในงานออกแบบ (ถ้ามี)

โดยในขั้นตอนนี้อาจจะมีการพบปะพูดคุยระหว่างสถาปนิก และลูกค้ามากกว่า 1 ครั้งเพื่อ ปรับความเข้าใจต่างๆ ให้ตรงกัน และบ่อยครั้งที่ลูกค้าใช้ การพูดคุยในขั้นตอนนี้เพื่อพิจารณาตัวสถาปนิก ว่าสามารถทำงานด้วยกันได้หรือไม่น่าเชื่อถือเพียงใด และมีความสามารถ หรือรูปแบบของงานตรงกับ ความต้องการของลูกค้าหรือไม่ และในทำนองเดียวกัน สถาปนิก ส่วนใหญ่ก็จะใช้ขั้นตอนนี้ ในการพิจารณาว่าจะรับงานของลูกค้ารายนั้นหรือไม่ ด้วยเช่นกัน

1.2 เสนอแนวความคิดในการออกแบบ ( Prelininaly Concept )
สถาปนิก จะทำการวางแนวความคิดในการออกแบบคร่าวๆให้กับลูกค้าทำการ พิจารณา รูปแบบการออกแบบ (Style) รวมทั้งแบ่งพื้นที่ ใช้สอยคร่าวๆ (Zoning) หรือวางผังพื้นที่ใช้สอย อย่างง่ายๆ (Lay-out Plan) เพื่อให้ลูกค้าทำการพิจารณา การแบ่งพื้นที่ทั้งหมดว่าตรงกับความต้องการใช้งานจริง ของลูกค้าหรือไม่

2 งานออกแบบร่างขั้นต้น ( Schematic Design Phaze )
สถาปนิก จะนำแนวความคิดในการออกแบบ และผังพื้นที่ในการใช้สอย ที่ได้ผ่านการอนุมัติ จากลูกค้าแล้วมาพัฒนาเป็น แบบร่างอย่างง่ายๆ เพื่อให้ ลูกค้าเกิดจินตภาพ ได้ว่างานออกแบบทั้งหมด จะออกมาเป็นอย่างไร โดยสถาปนิกจะทำการนำเสนอเป็นภาพ Sketch หรือ Perspective หรือ Model ก็ได้

2.1 แบบร่างขั้นต้นแสดงถึงการใช้สอยพื้นที่ในอาคาร ( Layout Plans )
2.2 รูปทัศนียภาพ ขาว-ดำ ( Black White Perspective Sketch )
2.3 การเสนองบประมาณค่าใช้จ่าย ( Preliminary Budget )

เมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้ว ลูกค้าจะเริ่มเข้าใจและมองเห็น หน้าตาของงานออกแบบ ที่สถาปนิกจะพัฒนาในขั้นตอนต่อไป และลูกค้าอาจจะขอปรับแบบได้ แต่ไม่ควรจะแก้ไขแบบจนผิดไปจาก แนวความคิดใน การออกแบบและผังที่ได้วางเอาไว้ เพราะจะทำให้สถาปนิก ต้องกลับไป เริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนอกจากนี้ จะกำหนดจำนวนครั้งใน การขอแก้ไขแบบในขั้นตอนนี้ไว้ไม่เกิน 2 ครั้ง เพื่อให้งานออกแบบไม่ยืดเยื้อ และแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด

3 งานออกแบบขั้นพัฒนา ( Design Development Phaze )

3.1 แบบแปลนการจัดห้อง และพื้นที่ใช้สอยต่าง ( Layout Plans )
3.2 รูปทัศนียภาพ สี ขาว-ดำ ( Color or Black White Perspective Views )
3.3 รูปด้าน ( Elevation Drawings )
3.4 ตัวอย่างการใช้สี และวัสดุอุปกรณ์ ( Material Board )
3.5 แบบจำลอง ( Model )

ในขั้นตอนนี้ สถาปนิกจะทำการพัฒนาแบบ ต่อจากแบบร่างขั้นต้น โดยนักออกแบบมักจะนำเสนอเป็นภาพ Perspective ที่เสมือนจริงหรือ Model ที่ ใกล้เคียงกับงานออกแบบ ที่จะออกมามากที่สุด เพื่อให้ลูกค้าสามารถจินตนาการ งานทั้งหมด ได้ชัดเจน และในขั้นตอนนี้ลูกค้า อาจจะขอแก้ไขแบบร่าง ในส่วนรายละเอียดได้บ้าง แต่ไม่มากนัก เนื่องจากแบบในขั้นตอนนี้ มักจะได้รับการอนุมัติจากแบบร่างขั้นต้น เกือบทั้งหมดแล้ว รับออกแบบบ้าน

อาชีพ ที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงมากและใช้ประสบการณ์ในการทำงานพอสมควร

อาชีพ
อาชีพ

อาชีพ ที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงมากและใช้ประสบการณ์ในการทำงานพอสมควร รูปแบบต่างๆ เกี่ยวข้องกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม สถาปนิก คือบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเหมือน แพทย์ ทนาย ครู และวิศวกร มีทั้งสถาปนิกอิสระ (Freelance) และบริษัทสถาปนิก หน้าที่หลักคือ ออกแบบบ้านตามโจทย์ที่ได้รับจากเจ้าของบ้านผนวกกับพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยคำนึงถึงฟังก์ชั่นการใช้งานควบคู่ไปกับความสวยงาม นอกจากนี้ยังต้องติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งวิศวกร มัณฑนากร ช่างเขียนแบบ จัดทำแบบก่อสร้างและเอกสาร BOQ สำหรับนำไปประกวดราคาคัดเลือกผู้รับเหมา และอาจรวมถึงดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างให้เรียบร้อย

และถ้าจะถามว่า อาชีพ สถาปนิก ได้เงินเดือนเท่าไหร่? รุ่นพี่และสถาปนิกมืออาชีพที่ทำงานแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ต้องดูที่ประสบการณ์การทำงานเหมือนกับตำแหน่งงานอื่นๆ เพราะงานด้านนี้เป็นลักษณะงานศิลป์ คิดจิตนาการ ด้านโครงสร้าง และสถาปัตยกรรมของอาคารรูปแบบต่างๆ เกี่ยวข้องกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม สถาปนิกจึงเป็นอีกอาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงมากและใช้ประสบการณ์ในการทำงานพอสมควร

งานสถาปนิก
สถาปนิกออกแบบบ้านโดยทั่วไป มี 2 ลักษณะ คือ สถาปนิกออกแบบโครงสร้าง และ สถาปนิกออกแบบภายใน architect interior เป็นลักษณะงานออกแบบ และ วางแผน ในการก่อสร้าง คิดริเริ่ม พัฒนาต่อยอด ต้องสะสมประสบการณ์ ไม่ง่ายนักที่ทุกคนจบสถาปนิกมาแล้วจะสามารถทำได้ ผลงานขายออกได้เลย ถ้าไม่มีหัวไปทางด้านศิลป์ และคิดนอกกรอบ การทำงานเป็นสถาปนิกก็ถือเป็นงานท่ี่ยาก แน่นอนสถาปนิกออกแบบต้องคู่กับการเขียนแบบบางคนบางบริษัทต้องทำทั้ง 2 อย่างในคนๆ เดียวเพื่อปิดโปรเจ็คนั้น

สถาปนิกบางคนถนัดอย่างใดอย่างหนึ่ง บางคนถนัดออกแบบอย่างเดียวไม่ชอบการเขียนแบบ แต่ถ้าออกแบบผลงานยังไม่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ก็ต้องฝึกหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆ บางคนต้องไปทำงานเขียนแบบไปก่อน เพราะงานเส้นสาย Draw เห็นงานที่ต่อยอดจากการออกแบบมาแล้ว แต่ก็ต้องใช้ประสบการณ์เกี่ยวกับเขียนแบบโดยส่วนมากนักศึกษาจบใหม่สามารถทำได้เกือบทุกคน  เพราะฉนั้นอาชีพสถาปนิก เงินเดือน ก็แตกต่างกันไปตามผลงาน หน้าที่รับผิดชอบ รับออกแบบบ้าน

ออกแบบบ้านอย่างไรให้แตกต่าง ความแตกต่างก็คือรูปแบบที่สวยงามไม่ซ่ำไคร

ออกแบบบ้านอย่างไรให้แตกต่าง
ออกแบบบ้านอย่างไรให้แตกต่าง

ออกแบบบ้านอย่างไรให้แตกต่าง ความแตกต่างก็คือรูปแบบที่สวยงามไม่ซ่ำไคร มีความทันสมัยและมีความโปร่งเย็นสบาย การออกแบบทั่วๆไป

รับออกแบบบ้าน ออกแบบบ้านอย่างไรให้แตกต่าง ความแตกต่างก็คือรูปแบบที่สวยงามไม่ซ่ำไครมีความทันสมัยและมีความโปร่งเย็นสบาย การออกแบบทั่วๆไปโดยไม่ได้ยึดหลักการ ย่อมทำให้ได้บ้านแบบเดิมๆ ไม่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างแท้จริง

บริษัทของเรานั้นรับออกแบบบ้านโดยยึดหลักการทางสถาปัตยกรรมโดยเน้นความแตกต่าง 5ข้อ ดังนี้

1 ต้องทันสมัยไม่ซ้ำไคร

2 ต้องเย็นสบายโดยยึดหลักการทิศทางลมและแสงแดด

3 ต้องถูกหลักฮวงจุ้ย

4 ต้องตอบสนองความต้องการได้อย่างดี

5 ต้องทำให้อยู่ในงบประมาณได้

แน่นอนว่าสถาปนิกมีอยู่มากมาย ก็เหมือนการมีอยู่ของอาชีพต่างๆทั่วไป แต่จะเก่งไม่เก่งมันก็อีกเรื่องหนึ่ง การสอบก่อนจบมหาวิทยาลัยก็ได้เกรดเฉลี่ยต่างกัน เมื่อจบออกมาทำงานก็ฉายแววความเป็นมืออาชีพไม่เหมือนกัน บางคนเก่งดีไซน์แต่ไม่เก่งการคำนวณทิศทางแสงแดดหรือการประยุกต์ใช้ บ้านก็ออกมาไม่สมบูรณ์ บางคนเก่งทิศทางแสงแดดและอรรถประโยชน์แต่ไม่เก่งดีไซน์ บ้านก็ออกมาไม่สวยอย่างที่ฝันหรือไม่มีความแตกต่างจากบ้านทั่วๆไป ก็ทำให้ท่านภูมิใจในบ้านของท่านไม่ได้ การออกแบบของสถาปนิกจะต้องมีครบทั้ง5ข้อนี้ บ้านจึงจะออกมาตอบสนองความต้องการได้ครบถ้วน

ขั้นตอนของการออกแบบนี้แหละคือสิ่งสำคัญมาก ท่านจะได้บ้านที่สวยสมความภาคภูมิใจหรือไม่ บ้านจะเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านภูมิใจเมื่อชวนเพื่อนมาเที่ยวบ้านหรือไม่ อยู่ที่ขั้นตอนของการออกแบบทั้งสิ้น ก่อนอื่นขอแบ่งประโยชน์ที่บ้านหลังนึงจะทำให้ท่านได้ก่อน ว่าท่านควรได้อะไรจากบ้านของท่านบ้าง สิ่งเหล่านี้เองจะอยู่ในกฎขั้นพื้นฐานของสถาปนิกที่จะนำไปออกแบบ

1 บ้านคือที่อยู่อาศัย การอยู่อาศัยนั้นต้องให้ความสะดวกสบายและตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี ไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านเป็นอย่างไร บ้านต้องตอบโจทย์นั้นได้

2 บ้านคือครอบครัว บางครั้งบ้านก็อาจมีสมาชิกตัวน้อย บ้านจึงควรมีที่ว่างเพียงพอที่จะให้เด็กๆสามารถทำกิจกรรมที่สมกับวัยเพื่อเป็นพัฒนาการที่ดีได้

3 บ้านคือสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจ บ้านคือเงินที่เก็บมาตลอดชีวิตเพื่อสร้าง หรือต้องผ่อนธนาคารต่อไปอีกไม่น้อยกว่า20ปี บ้านจึงควรสวยงามสมฐานะและควรค่าแก่การที่เราต้องทุ่มเทอย่างมากเพื่อบ้านหลังนี้

4 บ้านให้ความสบายเมื่ออยากพักผ่อนจากความเหนื่อยล้า บ้านควรให้ความโปร่งเย็นสบายบนบรรยากาศที่ดี เพื่อทำให้ท่านได้ชาร์ตพลังให้เต็มจากวันพักผ่อนเพื่อสู้งานในวันรุ่งขึ้นได้อย่างเต็มที่

5 บ้านสามารถทำหน้าที่ต้อนรับเพื่อนหรือแขกคนสำคัญได้ เมื่อท่านมีแขกสำคัญหรือมีเพื่อนมาสังสรรค์กันที่บ้าน บ้านต้องมีความสวยงามสมฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของบ้าน บ้านต้องทำให้ท่านภูมิใจได้

6 บ้านสามารถช่วยสร้างรายได้ได้ บ้านนั้นอาจเป็นออฟฟิศย่อมๆเพื่อจัดการงานสร้างธุรกิจ หรืออาจมีบางมุมภายในบ้านหรือบนที่ดินที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเม็ดเงินให้กับท่านได้ และไม่ทำให้เบียดบังการใช้ชีวิตของท่านให้ได้รับความสบายน้อยลง

เมื่อการออกแบบยืนอยู่บนหลักการ การออกแบบให้สนองตอบความต้องการของเจ้าของบ้านได้ก็สามารถทำได้อย่างถูกต้อง

ความแตกต่างแรกที่อยากขยายความสำคัญ คือ “ต้องทันสมัยไม่ซ้ำไคร”

หากท่านต้องการจะสร้างบ้านซักหนึ่งหลัง เมื่อท่านหาซื้อที่ดินได้แล้ว  เมื่อท่านต้องการสร้างบ้านในขั้นตอนแรกคือการออกแบบ

ทันสมัยไม่ซ้ำไคร เพราะการออกแบบบ้านทั่วๆไป ที่ได้เห็นอยู่จนชินตาในบ้านเรา ก็คือบ้านเรือนที่มีรูปแบบเดิมๆ เป็นบ้านปูนคอนกรีตทั่วๆไปซึ่งหาได้ตามตรอกซอกซอยต่างๆ จริงๆแล้วบ้านนั้นคือสิ่งที่ท่านต้องเก็บเงินมาทั้งชีวิตเพื่อสร้าง หรือก็เอาที่ดินเข้าเพื่อกู้ธนาคารแล้วผ่อนต่ออีกไม่ต่ำกว่า20ปี แล้วสร้างบ้านออกมาเพื่อได้ในสิ่งที่ไม่แตกต่าง ไม่สามารถทำให้ท่านภูมิใจในระดับสูงหรือยืดอกได้ในหมู่เพื่อนฝูงว่าบ้านของท่านสวยกว่าแตกต่างกว่า ให้เป็นจุดสนใจได้แก่ผู้คนทั่วไป นี่คือหลักการที่เรายึดถือและจะต้องออกแบบเพื่อทำให้กับท่าน

ความทันสมัย หากบ้านสร้างเสร็จออกมาแล้วเหมือนกับสไตล์บ้านเมื่อเกือบ20 ปีที่แล้ว ก็คงไม่ดีแน่ บ้านของท่านเมื่อผ่อนหมดแล้วหรืออยู่ไปอีก20ปี ก็ยังคงต้องดูใหม่ ทันสมัย และไม่ตกยุค(เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรีโนเวทบ้านให้ทันสมัย เพียงแค่ทาสี ย้อมสีใหม่ บ้านก็กลับมาสวยเหมือนใหม่) เพราะวิสัยทัศน์ของการออกแบบที่ได้นำสิ่งที่คาดว่าจะได้รับความนิยมและเป็นเทรนด์มาแรง มาปรับใช้ในงานออกแบบ บ้านก็จะยังคงทันสมัยอยู่ได้ไม่ต่ำกว่า20-30ปี

ตัวอย่างบ้านที่มีความทันสมัยและไม่ซ้ำไคร ซึ่งเห็นได้ไม่มากในบ้านเรา โดยทางบริษัทเราหวังอยากจะให้มีบ้านที่มีความทันสมัยนี้กระจายอยู่ทั่วไป เพราะนอกจากความสวยงามที่ได้แล้ว ยังจะทำให้วัฒนธรรมการสร้างบ้านเปลี่ยนไป โดยคำนึงถึงภาวะโลกร้อนและใส่ใจการออกแบบในเรื่องของการไหลเวียนของอากาศที่ทำให้บ้านเย็นลง ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟฟ้าได้อีกด้วย รับออกแบบบ้าน

Building a new house requires the service of an architect / engineer. Always or not

Building a new house
Building a new house
Building a new house requires the service of an architect / engineer. Is it always possible to invest in a home that requires a lot of money? And homeowners have to live in that house for many years How necessary is the use of the services of architects and engineers, both in legal terms? And in professional terms, building each house is not a small matter. Since it is a job that requires a lot of budget, thought, labor and time, many of you who wish to have a house may have a question. Is there always a need for architects and / or engineers to build a house?

If according to the law The construction of any building It is necessary to apply for a construction permit from a government agency such as a district office. Or Sub-district Administration Organization (SAO), where the building must be certified by an architect and engineer. Called the control building But not all buildings are controlled buildings. By the Controlled Architecture Profession Act Stipulate that Design work is a professional architecture control job. Except for private residential buildings with a combined area not exceeding 150 square meters or agricultural buildings with an area of ​​not more than 400 square meters. Stipulate that Buildings considered to be controlled buildings Must have an engineer to design And construction supervision Must have the characteristics

1. A building with three or more floors or a structure of a building Any floor height from 4 meters or with a beam span of 5 meters or more.

2. All kinds of public buildings

3. Underground structures with a depth of 1.5 m.

Therefore, buildings that do not fall into the aforementioned criteria Not a controlled building There is no need for architects and engineers to sign the design and construction supervision. Such as the construction of a small house Area not more than 150 square meters, 2 floors, beam range less than 5 meters, homeowners can build their own. Or hire a contractor to build In which the owner of the house can sign to be the supervisor of the construction work by himself Before construction, a permit must be submitted by attaching an area map showing the land line Ground floor plan And the location of the building only in brief While if it is a controlled building Must submit a plan Model assembly list And calculation list That are endorsed by architects and engineers only.

Various free house designs That are commonly distributed If the area of ​​the house is more than 150 square meters, professional architects and engineers must be hired to inspect. And make additional documents such as structures with calculation items Sanitary system model, electrical system and assembly list. Form with a signature to apply for a construction permit

Besides the importance of architects and engineers in signing the design If the legal issues that the building is controlled are not considered, an architect is required. And engineers signed the form The use of architects and engineers is a regulated profession, as well as a licensed professional doctor or lawyer Is still important

Hiring an engineer to design is for the stability, strength and safety of the building. Which is an investment for life safety And your own property As for the hiring of architects to design In order to get a comfortable home Suitable for the specific environment in each land And to make the house unique Truly corresponds to the unique lifestyle of the residents

Contractor hiring Without hiring an architect And / or engineer And to control the construction itself, there are risks in many respects, for example the most serious case is that the house may not be strong and safe. Due to the lack of knowledge and experience of the contractor Including there may be a hidden work incomplete which the homeowners are unable to check by themselves. Or not serious cases, but may be a long-term fussy problem such as water leaks, cracked houses, mismatched walls And the house lacks architectural details That requires an architect to design such as tile, edge, corner, connection of various materials To have both beauty And usefulness

In addition, taking a house model to the contractor to charge the price You will never know how much the contractor is offering an exaggerated price. But if architects and design engineers have been hired first During the construction process, the middle price of the detailed construction cost (BOQ) will be charged so that the homeowner can compare it with the price offered by various contractors before deciding on a contractor. Sometimes the difference being raised by contractors may be greater than the wages of architects and engineers.

Hiring a home builder company Is another option for those thinking of building a house Because you can definitely control the budget However, you must choose a company that is reliable. And have good performance This type of company will have both engineers. And architects are in the company Able to provide consultation, design and construction. But there is a limited selection of houses to choose from Which can be modified in some way It is not the same as hiring a design architect who will have more freedom.

Building a house is one big investment in a lifetime. In a lifetime, we may have built a house a few times. And still have to stay in that house for many years Or maybe the whole life It may also have to invest your whole life money. Or a loan for 20-30 years, so it is worthwhile to use the service of skilled architects and engineers. And have more experience in home construction design than us Is an assistant to manage all matters smoothly In order to get a home that is strong, safe, comfortable as intended รับออกแบบบ้าน

5 beautiful home decoration shops Stylish in ig Each shop has products

5 beautiful
5 beautiful

5 beautiful home decoration shops Stylish in ig Each store has such items that captivate the heart that CF must be rushed to decorate the house during this detention period. There are many online stores on Instagram that are great for home decor. Best for shopping

1. 23rd.woodwork shop

The first restaurant that we would like to recommend is 23rd.woodwork Anyone who likes a simple house STL Japan must hurry to follow this shop wicker furniture.

Hurry up, because each item he chooses to sell in the shop, most of them are rattan crafts from Chiang Mai craftsmen, whether it be tables, chairs, cabinets, tongues.

Whip a Japanese-style swivel chair Or a basket that is suitable to put on a plant pot to decorate the stomach Every piece is a wickerwork that will warm the stomach.

We are certainly up

Instagram: 23rd.woodwork

Facebook: https://www.facebook.com/23RD.Woodwork

 

 

2. lucky13thfleamarket shop

In this house detention, let’s add warmth to our kitchen with products from store / ucky 13thfleamarket.

The shop is full of items to use, such as plates, bowls, cutlery, cute patterns that are cute to pick up Whether to decorate the kitchen or

Shop counters are fine. The shop also pre-orders Japanese brand ricopa pots and ovens at affordable prices.

Anyone who is enjoying the kitchen during this time, you should definitely not miss this restaurant!

Instagram: lucky 13thfleamarket

Line @ : @ lucky13th

 

 

3. moon__theory shop

Anyone who knows it’s a quickie will have to press to love this shop a lot, as moon_ theory is full of cute vintage home decorations.

Such as plates, bowls, glasses, cloth, posters, mirrors, frames to hang on the bookcase. Or those furniture To the basket

A rattan tray to place your remote control, keys and small jewelry no matter what style you dress up. Try selecting small home decorations from this shop.

To put in our room that it adds quite a bit of charm

Instagram: moon_theory

 

 

4. shop littlehome.studio

It’s time to clear out unnecessary things and organize your home. We like the store’s belongings. /ittehome.studio very much, because he always

Choose products in minimalist style that are practical. Save space Come to tempt us a lot, which is the answer to both people who stay at home and condo

Whether it is a bottle for liquid soap. Organize box Drain filter basket with a dust cover to prevent insects. Deep Fry Pan with Mineral Coating Maifan

stone does not stick to the pan, can be used on every stove The products will be ready to ship and pre-order. If you want to know how cute an item will be to buy

You can just follow and see.

Instagram: littlehome.studio

Line: nav.cx/iNuh9q0

 

5. angkanita_brand shop

Some furniture stores have been suggested. Move to the home side of home fragrances, better for angkanita_brand shop.

It is a home decoration item such as soap. Fresh colorful homemade scented candles with many chic patterns, including scented candles, fruits and flowers.

The cupid moon and various candies are also selected to decorate as a prop, and for the price, I must say that it is not as cute as any of the items.

Instagram: angkanita_brand

LINE @ : @angkanita

รับออกแบบบ้าน

Home design Things to know, you should know before making a decision

 

Home design
Home design

Home design hings to know, you should know before making a decision to build. It is very important before the construction of each house.

1. Principles of home design determines the style.

The starting point for the design of the house, choosing the style of the house is to define the target areas in order to make the dreams more clear. By looking at the house designs on various websites or when you go where and find the one you like, take a picture and keep it in case you can choose and use as a design approach or try to apply it to your dream home There are many styles of houses to choose from, such as: Thai Applied, Vintage, Loft, Minimal, Tropical. Little by little In order to become your own style However, the design to get the style that you like must take into account the location. And communities living around for use in consideration to be included

2. Design principles determine the size.

Which is the size of the usable space of each room down How many meters in width and length are required? Determining the area of ​​use of each room will help to analyze the total usable area. This analysis will make the design clearer. It also helps to know how many floors should be built to be appropriate. In the event that there is land ready for construction, it is necessary to design it in accordance with the existing land But if you have not bought the land Determination of the scope of use Will help you find and buy land according to the size you want It can also be used as a reference for a construction budget estimate.

3. Designed by determining wind position and direction.

Good house design in addition to beauty Another thing is the design in harmony with nature. In order to properly live in the house Therefore, it is important to think about the direction of sunlight and the direction of the wind.As a natural principle, sunlight shines a lot in the west and south, so rooms that need a lot of light or rooms that need to dehumidify should be designed to face that direction, such as bathrooms, kitchens, rooms. Wash, etc. For rooms that need adequate amount of light, suitable such as bedroom, living room, study room, movie room, because these rooms, if there is too much light, will make the room hot as well. The design advantages with this principle also save energy. Because if the house has enough light, it is not necessary to turn on the lights during the day.

4. Positioning of the air conditioner

As you know, with the climate, our country is tropical. Therefore it is inevitable to have to install the air conditioner Especially during the night time residents want to stay cool when they sleep. Therefore, the bedroom design must take into account the angle where the air conditioner can be placed Also, the heat exchanger’s position must not be disturbed and heat is not drawn back. Or will add additional insulation Helps to make the room more cool

5.Designed for sound proof

In this case, it means both the noise from inside the house and outside the house, such as from the street in front of the house, noise from the house Therefore, soundproofing should be designed from various places such as soundproof windows design, the use of space divisions, the installation of sound insulation, the construction of double walls. Or the use of solid doors, etc.

6. Design your home with the future in mind.

When designing a house, careful consideration is required. And looking forward to the future Because in addition to thinking about the comfort of everyone in the house It is also important to think that if a family member has young children or an elderly person living with it. Should choose to build a room or use a house structure that looks safe. Avoid having a level ground to avoid the risk of accidents. And should add a bedroom downstairs for the convenience of the family And do not forget to allow the structure in the event that there may be an extension of the living space within the house. If you need to have new members added รับออกแบบบ้าน